detail
Diện tích : 4 ha
Địa điểm : Cụm công nghiệp An Lưu - Điện Bàn - Quảng Nam
Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Du lịch Bình Dương
Thời gian thực hiện : 10 tháng
Tổng mức đầu tư : 50 tỷ.