detail
Diện tích : 3.352m2
Địa điểm : Ph.Nghĩa chánh, TP Quảng Ngãi
Chủ đầu tư : BQL các dự án ĐT&XD TP Quảng Ngãi
Thời gian thực hiện : 6 tháng
Tổng mức đầu tư : 11 tỷ